Translate Abject To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['æbxhekt] adj. 1. i mjerë, fatkeq. 2. i ulët, i ndyrë, i fëlliqur

an abject apology - një mbrojtje e mjerë
in abject poverty - në kulmin e varfërisë


pa shpresë


Translate the Engels term abject to other languages