Translate Abjectly To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['æbxhektli] adv. 1. në mënyrë të turpshme, për turp. 2. me përulësi


në mënyr të pa shpresë


Translate the Engels term abjectly to other languages