Translate Accord To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

akord; marrëveshje


[ë'ko:d] n. 1. pëlqim; of one's own accord vullnetarisht; with one accord njëzëri; in accord with në përputhje me. 2. marrëveshje ndërshtetërore. 3. muz. akord
-vt (with) 1. merrem vesh; pajtohem (me); përkon (me); his behavior does not accord with his principles sjellja e tij nuk u përgjigjet parimeve të tij. 2. jap, akordoj.

he was accorded a warm welcome atij i bënë/i rezervuan një pritje të ngrohtë
he has been accorded this privilege atij ia kanë dhënë këtë privilegj
of one's own accord me dëshirën e vet, vullnetarisht
with one accord njëzërimarrëveshje


Translate the Engels term accord to other languages