Translate Accustom To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'kastëm] vt. mësoj (me diçka); accustom a dog to the noise of a gun e mësoj qenin me zhurmën e armës


përshtatem, familjarizohem


Translate the Engels term accustom to other languages