Translate Aces To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[eis] n 1. njësh (në zare, në domino); as (në letra). 2. fig. as, ekspert

an ace football player [ën eis futbo:l 'pleië(r)] një futbollist i klasit të parë
ace in the hole/ace up one's sleeve [eis in dhë houll/eis ap uans sli:v] avantazh i mbajtur fshehur
within an ace of [wi'ðin ën eis ëv] gati, për një qime


ekspertët; asët


Translate the Engels term aces to other languages