Translate Advice To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

këshillë; këshilloj


[ëd'vais] n 1. këshillë; 2. njoftim

take sb's advice ndjek këshillën e dikujt
as per advice of /from sipas njoftimit të/nga
advice of despatch njoftim për nisjen e mallit

këshillë


Translate the Engels term advice to other languages