Translate After To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
attendant
by virtue of
considering
due to
ex post facto
from
hindmost
infra
junior
lineal
next
owing to
puisne
retrograde
successive
therewith
without
younger

pas; mbas; pasi


['a:ftë:, æftër] adv.,conj., prep.,adj. -adv. më pas, më vonë; prapa;
three days after tri ditë më vonë
what comes after? çfarë vjen prapa?
-prep 1. (kohë, vend) pas, mbas, prapa;
the day after tomorrow pasnesër
after the verb prapa foljes
2. megjithë, pavarësisht nga;
after all megjithatë; në fund të fundit
after all my care, It was broken megjithë kujdesin tim, u thye
3. për; day after day ditë për ditë
4. sipas, në modelin e, në stilin e;
a painting after Rembrandt një pikturë në stilin e Rembrandit
a man after your heart një burrë siç ta do zemra
5. për, në lidhje me; inquire after sb pyes për dikë
6. kërkoj, jam në kërkim të;
be/get after sb jam në ndjekje/në kërkim të dikujt
what are you after? a) çfarë do? b) çfarë ke ndër mend?
-conj. pasi, mbasi; I arrived after he had left unë mbërrita pasi ai kishte ikur
-adj. i mëvonshëm; pasardhës; in after life më vonë; in after years /days në vitet/ditët që vijnë

pas, mbas, më vonë


Translate the Engels term after to other languages