Translate Agents To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalagjent; veprues


['ëixhënt] n 1. agjent, faktor, shkak, mjet; yeast is an important agent in the making of beer majaja është faktor i rëndësishëm në prodhimin e birrës. 2. agjent, përfaqësues; the company's agent agjenti i firmës. 3. agjent i fshehtë. • agent provocateur n. agjent provokator

agjentë


Translate the Engels term agents to other languages