Translate Aggregated To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['ægrigeit, 'ægrigit] v.,n.,adj. -v 1. mblidhen tok; grumbullohen; bashkohen. 2. arrin, kap (shumën).
-n 1. grumbullim; the report was an aggregate of viewpoints raporti s'ishte veçse një grumbullim pikëpamjesh. 2. shumë totale. 3. material (zhavorr etj) për beton
-adj 1. total; the aggregate value of the gifts vlera totale e dhuratave. 2. gjeol. përbërë nga copëra; aggregate rock shkëmb granitor (i përbërë nga shkrirje copërash).


kombinuar; kombinova


Translate the Engels term aggregated to other languages