Translate Agitated To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['æxhiteitid] adj. i shqetësuar, iturbulluar
['æxhiteit] v 1. shkund, tund, trazoj me force. 2. shqetësoj; much agitated by the news shumë i shqetësuar nga lajmet. 3. bëj agjitacion; nxis njerëzit.


ekzaltuar


Translate the Engels term agitated to other languages