Translate Aided To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalndihmuar


[eidid] adj. ndihmuar
[eid] v.,n. -v. ndihmoj; aid sb with money ndihmoj dikë me para./-n. 1. ndihmë; come to sb's aid i vij në ndihmë dikujt. 2. ndihmës.

hearing aid ['hi:ring eid] n. aparat dëgjimi, audiofon (për shurdhët)

ndihmuar


Translate the Engels term aided to other languages