Translate Ailing To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[eiling] adj 1. sëmurë, që lëngon. 2. idobët, në gjendje të vështirë (ekonomia etj)
[eil] v 1. shqetësoj; what ails him? ç'e shqetëson atë? 2. jam i sëmurë; the children are always ailing fëmijët janë shëndetligj


që vuan


Translate the Engels term ailing to other languages