Translate Aimed To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal



synuar


[eim] n.,v. -n. qëllim; synim. 2. usht. shenjë, objektiv; take aim shënoj, shenjoj, marr nishan./-v 1. shënoj, marrshenjë, drejtoj (at). 2. synoj; aim to do/at doing sth synoj (të bëj) diçka; what are you aiming at? ku e ke qëllimin, ç'synim ke?


ka qëllim


Translate the Engels term aimed to other languages