Translate Air To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

ajer; ajror


[eë:] n.,vt. -n 1. ajër; atmosferë; have some fresh air dal në ajër të paster, marr ajër; in the air a) në erë; pezull. b) në qarkullim; there are rumors in the air that...ka fjalë se... clear the air a) ndërroj ajrin; b) fig. sqaroj/largoj një dyshim. 2. pamje, dukje; with an air of importance me pamje hijerëndë; give oneself/put on airs mbahem me të madh, krekosem; an air of comfort pamje e rehatshme. 4. melodi. 5. radio; on the air në transmetim e sipër, në emision; go off the air mbyll transmetimet, pushon. • beat the air rrah ujë në havan; out of thin air si me magji; up in the air a) i pasigurt, i pavendosur; b) shumë i zemëruar/i shqetësuar; walk on air fluturoj (nga gëzimi etj).
-vt 1. ajros, nxjerr në ajër. 2. ajroj, i fus ajër. 3. shetis (qenin). 4. transmetoj.

ajër


Translate the Engels term air to other languages