Translate Airy To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['eëri] adj 1. i ajrosur mirë. 2. ajror; i palëndët. 3. i përciptë; i paçiltër; i shtirë; his airy manners sjellja e tij e shtirë


ajror; sipërfaqësor


Translate the Engels term airy to other languages