Translate Alarm To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

alarm; alarmoj


[ë'la:m] n., vt. -n 1. panik; rrëmujë;
take/feel alarm (at news) alarmohem, më kap paniku (nga lajmet)
2. kushtrim, alarm;
air raid alarm alarm ajror
in alarm i alarmuar
raise the alarm jap kushtrimin
-vt. shqetësoj, alarmoj [ë'lë:t] adj.,n.,vt. -adj 1. vigjilent, syhapët. 2. i ndritshëm. 3. i gjallë (fëmijë)./-n. kushtrim, alarm; give the alert jap alarmin; on the alert në gatishmëri./-vt 1. vë në gatishmëri. 2. fig. paralajmëroj, i tërheq vëmendjen.

alarm


Translate the Engels term alarm to other languages