Translate Alarms To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'la:m] n., vt. -n 1. panik; rrëmujë;
take/feel alarm (at news) alarmohem, më kap paniku (nga lajmet)
2. kushtrim, alarm;
air raid alarm alarm ajror
in alarm i alarmuar
raise the alarm jap kushtrimin
-vt. shqetësoj, alarmoj


alarmon


Translate the Engels term alarms to other languages