Translate Alienating To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['eiljëneit] vt 1. jetërsoj, tjetërsoj. 2. tëhuaj, armiqësoj, largoj, ftoh.


duke tjetërsuar, duke konfiskuar


Translate the Engels term alienating to other languages