Translate Alive To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

i gjallë


[ë'laiv] adj 1. i gjallë;
alive and kicking për bukuri
live and well shëndoshë e mirë
2. i hedhur, i gjallë
3. (to) i ndërgjegjshëm (për);
be fully alive to the danger jam plotësisht i ndërgjegjshëm për rreziqet
be alive with gëlon nga, është plotë përplot
look alive! luaj këmbët! , tundu!, hidhu!

i gjallë


Translate the Engels term alive to other languages