Translate Allows To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaallejon


[ë'lau] v 1. lejoj. 2. jap; lë; allow time i jap kohë. 3. pranoj.

we must allow that he is a genius ne duhet ta pranojmë se ai është gjeni
allow for marr parasysh, llogaris
allow of lejoj, pranoj (vonesë, zvarritje)

lejon


Translate the Engels term allows to other languages