Translate Alone To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

i vetmuar


[ë'lëun] adj.,adv. vetëm

all alone [o:l ë'lëun] krejt vetëm
you alone could tell us [ju: ë'lëun ku:d tel as] vetëm ti mund të na e thuash
live on bread alone [liv on bred ë'lëun] rroj vetëm me bukë
let alone [let ë'lëun] pa përmendur
let (leave) sb/sth alone lë rehat, nuk e ngacmoj
let well alone [let wel ë'lëun] lëre me aq, mosengitmëtej

vetëm


Translate the Engels term alone to other languages