Translate Alto To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
mezzo-soprano
accompaniment
basso
crooner
drone
falsetto
ground bass
improvisator
line
opera singer
prima donna
soprano
treble
voice
warbler
yodeler

['æltou] n., adj. muz. alto

(ALTO f. sh. muz. 1. Zëri i ulët e i thellë i grave ose i fëmijëve në të kënduar, zëri më i lartë se tenori e më i ulët se sopranoja; ajo ose ai që këndon me këtë zë. 2. Vegël muzikore me tela, pak më e madhe se violina, ose vegël muzikore me frymë e regjistrit të ulët.)Translate the Engels term alto to other languages