Translate Amateurs To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['æmëtë:] n., adj. amator; diletant; amateur pianist pianist amator

(AMATOR m. sh. 1. Ai që është i dhënë pas diçkaje me ëndje e me dashuri. Amator lulesh. Amatorët e radios (e kinemasë). Amator i muzikës popullore. 2. Ai që merret me një degë të sportit ose të artit pa e pasur këtë si profesion, por duke pasur prirje për të; ai që merret me një punë, pa pasur ndonjë përgatitje të veçantë për të. Amatorët e grupeve artistike. Rrethi (grupi) i amatorëve. Lëvizja e amatorëve.)
(DILETANT m. sh. 1. Amator. Grupet e diletantëve. Shfaqja e diletantëve. 2. keq. Ai që merret me veprimtari në fushën e shkencës, të artit, të teknikës etj. pa pasur përgatitjen e veçantë që nevojitet, pa pasur njohuri të plota e të thella. Punë diletanti. Ra në duar diletanti. Është diletant në matematikë (në gjuhësi, në filozofi, në politikë).)


amatorët


Translate the Engels term amateurs to other languages