Translate Ambiguously To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[æm'bigiuësli] adv. në mënyrë të paqartë/të dyshimtë/të errët


në mënyrë të dykuptimtë; në mënyrë të paqartë


Translate the Engels term ambiguously to other languages