Translate Ambitions To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalambicie


[æm'bishën] n. ambicie, pikësynim, qëllim; dëshirë; achieve one's ambitions plotësoj dëshirat, arrij qëllimet.

(AMBICIE f. sh. 1. Dëshirë e fortë dhe synim këmbëngulës për të bërë diçka me vlerë, që të ngre në sytë e të tjerëve dhe të shtyn përpara. Ambicie revolucionare. 2. keq. Dëshirë e fortë për lavdi personale, për pozitë ose për pushtet; synim për të dalë me çdo mënyrë mbi të tjerët në përpjekjet për të arritur një qëllim. Ambicie e sëmurë. Ngjall (përkëdhel) ambicien. Kënaq ambiciet e dikujt.)

ambicjet


Translate the Engels term ambitions to other languages