Translate Ambushes To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['æmbush] n.,vt. -n. pritë, pusi /-vt. i pritë; sulmoj nga pusia.

fall into an ambush bie në pritë
lie/wait in ambush (for sb) i zë pusi (dikujt)
lbe/lie in wait for somebody [bi:/lai in weit fo: sambadi] i bëj/i ngre pritë dikujt; rri në pritje të dikujt


fsheh, befasoj,
fshehje, befasim


Translate the Engels term ambushes to other languages