Translate Amenable To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[ë'mi:nëbl] adj 1. drejt 1. përgjegjshëm. 2. i bindshëm, i dëgjueshëm. 3. që trajtohet, që i nënshtrohet (provës etj); this case is not amenable to ordinary rules kjo çështje nuk u nënshtrohet rregullave të zakonshme.


i ndikueshëm


Translate the Engels term amenable to other languages