Translate Amounts To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalsasira


[ë'maunt] vi.,n. -vi. 1. arrij, kap (shumën); it amounts to arrin, kap shumën. 2. përbën, përmblidhet në; what he said amounted to very little indeed ato sa tha ai përmblidheshin në të vërtetë në fare pak gjë./-n 1.sasi; a great amount of një sasi e madhe. 2. shumë; to the amount of që kap shumën. 3. vlerë; of little amount pa ndonjë vlerë.

amount to është baras me
not paying the fare on a bus amounts to cheating mospagimi i biletës në autobus është baraz me mashtrim

shumat


Translate the Engels term amounts to other languages