Translate Amphibious To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
ambivalent
blended
conglomerate
dappled
equivocal
flexible
heterogeneous
ironic
jumbled
multiracial
promiscuous
resourceful
syncretic
two-handed
versatile

[æm'fibiës] adj. usht., biol. amfib

(AMFIB mb. 1. biol. Që mund të jetojë në tokë dhe në ujë. Kafshë amfibe. Bimë amfibe. 2. usht. Që është i pajisur dhe i përshtatur për të ecur në tokë dhe në ujë ose për t'u ulur në tokë dhe në ujë. Mjete amfibe. Makina amfibe. Tank (aeroplan) amfib. 3. usht. Që është i pajisur me mjete të përshtatura për të ecur në tokë dhe në ujë ose që bëhet me mjete të tilla. Kompani amfibe. Sulm amfib. 4. si em. m. kryes. sh. ~Ë, ~ËT biol. Kafshë ose bimë që mund të jetojnë në tokë dhe në ujë.)


amfib


Translate the Engels term amphibious to other languages