Translate Ancient To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

antik; i lashtë


['einshënt] adj. i moçëm, i lashtë, antik; ancient history n 1. histori e Lashtësisë. 2. fig. histori e vjetër

i lashtë


Translate the Engels term ancient to other languages