Translate Angle To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

këndangle I ['ængel] n.,v. -n 1. mat. kënd. 2. këndvështrim, pikëpamje./-vt 1. paraqes, përpunoj, orientoj; angle the news i jap lajmet siç më intereson. 2. i rregulloj këndin/ pjerrësinë (llampës).
angle II ['ængël] vi 1. peshkoj me grep. 2. fig. gjuaj; angle for compliments gjuaj për komplimente.

kënd (gjometrik), ana


Translate the Engels term angle to other languages