Translate Animated To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

animuar


['ænëmeitid] adj. i gjallë, i gjallëruar.

become/grow animated gjallërohet
animated cartoon film vizatimor
[adj. 'ænëmit; v. 'ænëmeit] adj.,v. -adj. i gjallë, plot gjallëri /-v 1. gjallëroj, i jap jetë. 2. fig. nxis, jap zemër;
the soldiers were animated by their captain's speech ushtarët morën zemër nga fjalët e kapitenit 3. vë në lëvizje;
windmills are animated by the wind mullinjtë e erës vihen në lëvizje nga era
4. realizoj në film vizatimor;
to animate a story (a TV commercial) e bëj një tregim (një reklamë televizive) film vizatimor

bëj të gjallë, gjallëroj


Translate the Engels term animated to other languages