Translate Annexing To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalduke aneksuar


[ë'neks] n.,v. -n 1. shtojcë (e një dokumenti). 2. aneks (godine etj), shtojcë, krah./-vt 1. gj.fol. përvetësoj. 2. pol. aneksoj. ['æneks] n. shih annex n.

duke aneksuar


Translate the Engels term annexing to other languages