Translate Answerable To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['a:nsërëbl] adj 1. që mund t'i përgjigjesh (pyetje). 2. i zgjidhshëm (problem). 3. (to sb for sth) që përgjigjet (për diçka te dikush)


e përgjigjëshme


Translate the Engels term answerable to other languages