Translate Answered To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalu përgjigj; përgjigjur


['a:nsë:, 'ænsë:] n.,v. -n 1. përgjigje; in answer to në përgjigje të. 2. zgjidhje; what is the answer to this problem? cila është zgjidhja e këtij problemi?
-v 1. (i) përgjigjem, (i) jap përgjigje
answer the door/the bell/the telephone hap derën; marr receptorin
answer sb back i kthej fjalë, i kthej përgjigje (kur më shajnë etj)
2. i përgjigjet; will this answer your purpose? a i përgjigjet kjo qëllimit tuaj?
3. ka sukses; this plan has not answered ky plan nuk pati sukses
4. quhet, e thërrasin
this dog answers to the name of ky qen quhet
he doesn't answer to the description ai nuk i përgjigjet përshkrimit
5. i bindet; the ship no longer answers the helm anija nuk i bindet më timonit
answer back kthej fjalë
answer for përgjigjem, mbaj/kam përgjegjësi
he has a lot to answer for ai duhet të përgjigjet për shumë gjërapërgjigjur; përgjigja


Translate the Engels term answered to other languages