Translate Anticipated To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalparashikuar; prandjeva


[æn'tisipeitid] adj. i mezipritur
[æn'tisipeit] v. 1. bëj më përpara, ia kaloj; Columbus was probably anticipated by Norwegian sailors ka të ngjarë që Kolombit t'ia kenë kaluar detarët norvegjezë. 2. pres; parashikoj; i dal përpara; anticipate the enemy's movements parashikoj lëvizjet e kundërshtarit; we don't anticipate much trouble nuk presim shumë telashe. 3. përshpejtoj, nxitoj; artificial heating anticipates the growth of plants ngrohja artificiaie që përshpejton rritjen e bimëvë.

anticipated [æn'tisipeitid] adj. i mezipritur
anticipation [æntisi'peishën] n. 1. parashikim; pritje. 2. dalje përpara; parashijim; in anticipation of a) që përpara; paraprakisht; b) në pritje të
anticipatory [æn'tisi'peitëri, amer. -pëto:ri] adj. paraprak, preliminar


mora pjesë


Translate the Engels term anticipated to other languages