Translate Aparate - apparatus To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal******** [,æpë'reitës]
~ fotografik - camera ['kæmërë]
ekran - screen [skri:n]
fotografoj - take pictures [teik 'pikçëz]
gramafon - gramophone ['græmëfoun]
kamerë - video camera ['vi:diou 'kæmërë]
kasetofon - tape recorder [teip ri'ko:dë]
kompjutër - computer [këm'pju:të]
mikrofon - microphone ['maikrëfoun]
telefon - telephone ['tellifoun]
~ mobil - mobile ~ ['mobaill]
televizion - TV [ti:vi:]
video - video recorder ['vi:diou ri'ko:dë]
xhiroj - film [fillm], shoot
për më shumë, shih: AmvisëriTranslate the Engels term aparate - apparatus to other languages