Translate Apostle To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
bishop
Ignatius
John
Luke
missioner
proselytizer
saint
converter
disciple
evangelist
follower
high priest
teacher

[ë'posël] n. fet. apostull; the four apostle katër apostujt. • fet. misionar; ungjilltar i parë (i një vendi). • fig. apostull; plonier (i lirisë etj.)

(APOSTULL m. sh. 1. fet. Secili nga dymbëdhjetë nxënësit e Krishtit, që predikuan dogmat e tij sipas mitologjisë së krishterë; libër fetar, ku tregohet veprimtaria e tyre. Veprat e apostujve. 2. fig. libr. Mbrojtës dhe përhapës i zjarrtë i një ideje, i një doktrine etj. Apostull i lirisë (i së vërtetës). Apostull i idesë kombëtare.)


paraprirës; apostull


Translate the Engels term apostle to other languages