Translate Appalling To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[ë'po:ling] adj. 1. i tmerrshëm, tmerrues. 2. i urryer; i ndyrë; when will this appalling war end? kur do të mbarojë kjo luftë e urryer?
[ë'po:l] vt. frikësoj, tmerroj; trondis; pështiros, kail krupë


duke tmerruar


Translate the Engels term appalling to other languages