Translate Apparatus To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
burette
etna
aspirator
crucible
dunnage
furniture
gizmo
habiliments
instrument
kit
luggage
munitions
outfit
provisions
rigging
supplies
traps
utensils

[æpë'reitës] n 1. aparat, mjet, pajisje. 2. fiziol. aparat, organ; digestive apparatus aparat i tretjes.

Aparate - Apparatus [,æpë'reitës]

~ fotografik - camera ['kæmërë]
ekran - screen [skri:n]
fotografoj - take pictures [teik 'pikçëz]
gramafon - gramophone ['græmëfoun]
kamerë - video camera ['vi:diou 'kæmërë]
kasetofon - tape recorder [teip ri'ko:dë]
kompjutër - computer [këm'pju:të]
mikrofon - microphone ['maikrëfoun]
telefon - telephone ['tellifoun]
~ mobil - mobile ~ ['mobaill]
televizion - TV [ti:vi:]
video - video recorder ['vi:diou ri'ko:dë]
xhiroj -film [fillm], shoot
për më shumë, shih: Amvisëri


aparat


Translate the Engels term apparatus to other languages