Translate Appearances To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'piërëns] n 1. shfaqje, dukje. 2. pamje e jashtme.

to/by/from all appearances me sa duket, duke gjykuar nga pamja e jashtme
keep up appearance mbahem sa për sy të botës
in appearance në pamje
put in an appearance dukem
to save appearances për sytë e botës


shfaqjet, dukjet


Translate the Engels term appearances to other languages