Translate Apples To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalmollë


['æpël] n. mollë

apple of one's eye ['æpël ëv uans ai] dritë e syrit
apple of discord ['æpël ëv 'disko:d] mollë sherri
apple pie ['æpël pai] n. byrek me mollë
as American as apple pie [æz ë'merikën æz 'æpël pai] tipik amerikan
in apple pie order [in 'æpël pai 'o:dë:(r)] në mënyrë të përkryer, tamam siç duhet
An apple a day keeps the doctor away [ën 'æpël ë dei ki:ps dhë 'doktë ë'wei] Një mollë në ditë mban mjekun larg nesh


mollë


Translate the Engels term apples to other languages