Translate Apply To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
authorize
buckle down
curtain
drudge
exploit
furbish
grind
hood
interview
link
muffle
nominate
overspread
put to use
run
supplicate
turn out
utilize
veil
wish

i drejtohem; zbatoj


[e'plai] v 1. kërkoj; apply to sb for sth i kërkoj dikujt diçka; you may apply in person mund të paraqitesh vetë për kërkesën. 2. vë; përdor; apply economic sanctions vë sanksione ekonomike. 3. zbatoj; the rule cannot be applied in every case rregulli nuk mund të zbatohet në çdo rast; apply oneself/one's mind/one's energy (to sth/ to doing sth) i kushtohem/ përqendrohern me të gjitha forcat (diçkaje, në diçka)

zbatoj


Translate the Engels term apply to other languages