Translate Applying To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalduke implementuar; kërkesë


[e'plai] v 1. kërkoj; apply to sb for sth i kërkoj dikujt diçka; you may apply in person mund të paraqitesh vetë për kërkesën. 2. vë; përdor; apply economic sanctions vë sanksione ekonomike. 3. zbatoj; the rule cannot be applied in every case rregulli nuk mund të zbatohet në çdo rast; apply oneself/one's mind/one's energy (to sth/ to doing sth) i kushtohem/ përqendrohern me të gjitha forcat (diçkaje, në diçka)

duke zbatuar


Translate the Engels term applying to other languages