Translate Appoint To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
authorize
commission
dress
establish
furnish
gear
heel
impose
lot
munition
nominate
outfit
prescribe
rig
staff
turn out

[ë'point] vt 1. caktoj; appoint the time caktoj kohën. 2. emëroj, caktoj (në një post); the newly appointed officials nënpunësit e posaemëruar. 3. urdhëroj; appoint that sth shall be done urdhëroj të bëhet diçka. 4. pajis; well/ badly appointed i pajisur mirë/ keq.


caktoj, emëroj


Translate the Engels term appoint to other languages