Translate Appointed To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalemruar; caktuar


[ë'pointid] adj. i caktuar

-appointed [ë'pointid] suff. -pajisur;
a well-appointed living-room [ë wel ë'pointid 'living ru:m]sallon i pajisur më së miri [ë'point] vt 1. caktoj; appoint the time caktoj kohën. 2. emëroj, caktoj (në një post); the newly appointed officials nënpunësit e posaemëruar. 3. urdhëroj; appoint that sth shall be done urdhëroj të bëhet diçka. 4. pajis; well/ badly appointed i pajisur mirë/ keq.

caktuar, emëruar


Translate the Engels term appointed to other languages