Translate Appoints To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'point] vt 1. caktoj; appoint the time caktoj kohën. 2. emëroj, caktoj (në një post); the newly appointed officials nënpunësit e posaemëruar. 3. urdhëroj; appoint that sth shall be done urdhëroj të bëhet diçka. 4. pajis; well/ badly appointed i pajisur mirë/ keq.


cakton, emëron


Translate the Engels term appoints to other languages