Translate Apprehended To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaaldrojta-ur


[æpri'hend] vt 1. kuptoj; besoj, mendoj, them; • you are, I apprehend, ready to... them se jeni gati të...
2. druaj, kam frikë
3. kap, arrestoj; • apprehend a thief kap një hajdut

kapur; arrestuar


Translate the Engels term apprehended to other languages