Translate Approximates To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'proksimeit] v., adj. -v. 1. i afrohem; i shkoj afër; 2. afroj /-adj. i përafërt; your account of what happened approximates the truth përshkrimi yt për ngjarjen i afrohet së vërtetës.


nxjerr përafërsisht


Translate the Engels term approximates to other languages