Translate Argues To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['a:giu:] v 1. sjell prova, argumentoj; diskutoj
he argued against the passage of the bill ai diskutoi kundër miratimit të projektligjit
2. bind me fjalë
he argued me into going ai ma mbushi mendjen që të shkoja
3. tregoj, provoj
her rich clothes argue her wealth rrobat e shtrenjta flasin për pasurinë e saj
4. hahem, zihem
argue out diskutoj, rrah (një problem)


argumenton


Translate the Engels term argues to other languages